Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Apie mus

Pradžia - Trentas (Š. Italija), 1943 m. Steigėja ir prezidentė - Chiara Lubich (1920–2008)

Bendruomenės pašaukimas vienybei

Jis įkvepia visą judėjimą. Įvairiais būdais vienija narius, draugus ir prijaučiančiuosius. Jis – humus, kuriame gimsta konkretūs darbai.

Tikslas

Prisidėti prie žmonijos šeimos vienybės ir visuotinės brolybės skleidimo, sekant Jėzaus malda: Tegul visi bus viena (Jn 17, 21). Tai įgyvendinama per dialogą:
Katalikų Bažnyčios viduje,
su įvairių Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių krikščionimis,
su žydais,
su kitų religijų išpažinėjais,
su religinių įsitikinimų neturinčiais žmonėmis.

Paplitimas

Šiuo metu judėjimas apėmęs 182 šalis, 89-iose iš jų įsteigti nuolatiniai centrai veikia Europoje (29), Afrikoje (25), Amerikoje (19), Azijoje (13) ir Okeanijoje (3).
Pradžia: Europoje – nuo 1952 m., Amerikoje – nuo 1958 m., Afrikoje – nuo 1963 m., Azijoje – nuo 1966 m. ir Australijoje – nuo 1967 m.

Dalyviai

141 280 tikrųjų narių;
2 237 000 draugų ir prijaučiančių, iš jų:
apie 50 000 priklauso daugiau kaip 350 Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių;
daugiau negu 30 000 yra įvairių religijų išpažinėjai, įskaitant judaizmą, islamą, budizmą, induizmą ir sikizmą,
daugiau negu 100 000 bičiulių neturi religinių įsitikinimų,
judėjimo dvasia pasiekia milijonus sunkiai suskaičiuojamų žmonių.

Sudėtis

Judėjimui vadovauja prezidentė. Mirus steigėjai Chiarai Lubich, 2008 m. liepos mėnesį bendroji asamblėja išrinko naują prezidentę - Maria Emmaus Voce (Marija Emaus Voče). Pagal įstatus šį postą visada užims moteris. Taip siekiama įtvirtinti judėjime Marijos bruožą ir laiduoti pasaulietiškumą. Prezidentei padeda koprezidentas, fokoliaras kunigas, ir taryba, kurios nariai atsakingi už bendruosius reikalus, įvairias geografines zonas ir judėjimo šakas. Nors ir būdamas vienas, judėjimas jungia labai įvairius žmones (vyrus ir moteris, šeimas, jaunimą, vaikus, kunigus, įvairių kongregacijų vienuolius ir vienuoles bei vyskupus). Judėjimą sudaro 22 šakos:
2 atraminės šakos – fokoliarai ir fokoliarės; tai „pamatas“, kuriuo remiasi visa judėjimo veikla;
14 šakų;
6 plačios aprėpties judėjimai: Naujosios šeimos, Naujoji žmonija, Parapijų judėjimas, Vyskupijų judėjimas, Jaunimas už suvienytąjį pasaulį, Paaugliai už vienybę.
Teritorijos atžvilgiu judėjimas skirstomas į 75 zonas.

Naujausi pasiekimai įvairiose srityse

Kultūra. Abba mokykla (Scuola Abbà) – 1990 m. įsteigtas įvairias mokslo šakas jungiantis studijų centras, kurio tikslas – gilintis į mokymą apie vienybės charizmą. Prie Abba mokyklos atsiradimo lemtingai prisidėjo vienas pagrindinių Chiaros Lubich bendradarbių vokiečių vyskupas ir teologas Klaus Hemmerle. Šiuo metu centre dirba apie trisdešimt įvairių sričių specialistų. Nuo 1998 m. į centro veiklą įsijungė 350 dėstytojų ir ekspertų iš įvairių šalių. Fokoliarų judėjimo brandinamas dialogas su kultūra skatina naujus reiškinius įvairiose žmogaus minties ir gyvenimo srityse. Vienybės charizmos įžvalgos plėtojant įvairias mokslo sritis įvertintos daugiau negu 12 garbės daktaro vardų, kuriuos judėjimo vardu yra gavusi Chiara Lubich. 2008 m. spalio mėnesį Loppiane (Italija) pradėjo veikti pirmasis judėjimo universitetinis institutas Sophia, pripažįstamas ir Bažnyčioje, ir pasaulyje tarptautiniu mastu.
Politika. Politinis sąjūdis už vienybę, prasidėjęs 1996 m. ir įvardijantis brolybę kaip politinę kategoriją, yra paplitęs įvairiose Europos šalyse (ypač Italijoje) ir Lotynų Amerikoje (Bra-zilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje). Jame dalyvaujantys politikai (piliečiai, valstybės tarnautojai, įvairaus rango politikai, partijų aktyvistai, diplomatai...) tiki bendražmogiškosiomis vertybėmis (taika, gyvybe, teisingumu, laisve, ekologija…) ir savo gyvenimo bei politinės veiklos pamatu renkasi brolybę.
Ekonomika. Bendrystės ekonomika – 1991 m. pradėtas ekonomikos projektas, kuriuo vadovaujantis valdoma daugiau negu 750 įstaigų bei gamybos įmonių 5 žemynuose ir veikia 7 pramonės rajonai greta evangelinį gyvenimą skleidžiančių miestelių. Jo atgarsių esama ekonomikos mokslų srityje; šia tema parašyta daugiau negu 140 diplominių darbų įvairiose šalyse, rengiami mokslo kongresai nacionalinėse ir tarptautinėse aukštosiose mokyklose bei kitose organizacijose.

Leidybos veikla

Italijoje veikianti leidykla Naujasis miestas (Città Nuova), šiandien išsiplėtusi į 26 leidyklas visuose žemynuose, iš viso parengia apie 300 leidinių per metus.
1956 m. pradėjo eiti Naujasis miestas (Città Nuova) – sąjūdžio nuostatas atspindintis dvisavaitinis žurnalas, šiuo metu leidžiamas 22 kalbomis 37 šalyse.
Naujoji žmonija (Nuova Umanità) – dvimėnesinis kultūros žurnalas.
Vienybė ir charizmos (Unità e Carismi) – dvimėnesinis žurnalas pašvęstojo gyvenimo institutų nariams įvairiomis kalbomis.
Gen’s – dvimėnesinis žurnalas kunigams ir seminaristams įvairiomis kalbomis.
Bendrystės ekonomika. Naujoji kultūra (Economia di Comunione. Una cultura nuova) – ketvirtinis žurnalas.
Gyvenimo žodis (Parola di Vita) – mėnesinis lankstinukas, pristatantis vieno Šv. Rašto sakinio teologinį ir dvasinį komentarą, skatinantis skaitytoją įsileisti Dievo žodį į savo gyvenimą. Leidžiamas 96 kalbomis ir dialektais daugiau negu 2 milijonų egzempliorių tiražu, kas mėnesį skelbiamas per radiją, televiziją ir internete.
Oficiali tarptautinė interneto tinklavietė www.focolare.org ir 24 nacionaliniai tinklalapiai.

Ugdymo ir sklaidos struktūros

35 liudijimų miesteliai Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje (3), Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Italijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje (2), Šveicarijoje (2), Korėjoje, Filipinuose, Pakistane, Tailande, Kamerūne, Dramblio Kaulo Krante, Kenijoje, Meksikoje, Jungtinėse Valstijose, Argentinoje (3), Brazilijoje (3), Venesueloje ir Australijoje. Didžiausias jų Loppiano vietovėje (Incisa in Val d’Arno, Florencija) yra subūręs apie 900 gyventojų iš 70 šalių.
63 Marijapolio centrai, skirti dvasiniam ir socialiniam narių ugdymui, įsteigti 46 šalyse, 8 iš jų – Italijoje, neskaitant tarptautinio centro Castelgandolfo (Roma) vietovėje.
Kasmetiniai susitikimai, trunkantys kelias dienas ir vadinami Marijapoliais, rengiami visai bendruomenei ir vykstantys apie 70 šalių.
Specializuotos įkultūrinimo, ekumenizmo, tarpreliginio dialogo ir socialinės mokyklos, kasmet organizuojamos įvairiose šalyse.
Šv. Klaros garso ir vaizdo centras (Centro S. Chiara Audiovisivi), kuriantis ir platinantis garso ir vaizdo įrašus, palaikantis Judėjimo bendrystę visame pasaulyje.
Meno centrai ir meno bei muzikos grupės, iš jų garsiausi Centro Ave, Gen Verde ir Gen Rosso.
Incontri Romani – Romoje veikiantis turizmo centras.

Romoje periodiškai organizuojami ir per palydovą visame pasaulyje transliuojami tarptautiniai renginiai

Genfest – kas penktus metus rengiamas jaunimo festivalis. VI festivalis 2000 m. subūrė 25 000 dalyvių iš viso pasaulio ir davė pradžią projektui Afrika.
Supercongresso – kas penkeri metai vykstantis paauglių renginys. IV kongresas 2002 m. sulaukė 9 000 dalyvių iš 92 šalių.
Familyfest – šeimų šventė. III renginys 2005 m. organizuotas vienu metu daugiau kaip 120 miestų penkiuose žemynuose.

Tarptautinio solidarumo veiksmai

Akcija vardan suvienytojo pasaulio (Azione per il Mondo Unito, AMU) – Italijos Užsienio reikalų ministerijos pripažinta 1986 m. įsteigta nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – skatinti tarptautiniu bendradarbiavimu grindžiamą plėtrą.
Naujoji žmonija (New Humanity) – prie JTO Ekonominės ir socialinės tarybos akredituota nevyriausybinė organizacija.
Iniciatyvos ir socialinė veikla – daugiau negu 1 000 projektų įvairiose pasaulio šalyse.
Nuotolinė pagalba (Sostegno a distanza) – parama daugiau negu 14 000 vaikų, įgyvendinami 96 projektai 45 šalyse.

Popiežiaus patvirtinimas

Fokoliarų judėjimas – Marijos veikimas (Opera di Maria) pirmą kartą patvirtintas 1962 m. Atnaujintus bendruosius įstatus 1990 m. birželio 29 d. patvirtino Popiežiškoji pasauliečių taryba, dekretu pripažindama Judėjimą kaip „popiežiaus teisių pasaulinę tikinčiųjų asociaciją“.