Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

2014 03 „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“ (Jn 15,10).

„Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“ (Jn 15,10).

Šie Žodžiai yra paimti iš ketvirtosios Evangelijos (plg. Jn 13,31-17,26) plačios prakalbos, kuria Jėzus po paskutinės vakarienės kreipėsi į savo apaštalus. Čia pabrėžiama, kad laikydamiesi Jo įsakymų, mes pasiliekame meilėje. Jie susiję su ankstesniu skyriumi, kuriame Jėzus savo apaštalams sako: „Jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14,15), ir kur paaiškėja, kad Jėzui meilė yra varomoji jėga, šaknis, iš kurios turi išaugti Jo įsakymų laikymasis.

Vadinasi, meilė Jėzui ir Jo įsakymų laikymasis yra abipusiai susiję. Meilė Jėzui skatina mus su vis didesne ištikimybe gyventi Jo žodžiu; tuo pačiu išgyventas Jėzaus žodis leidžia mums pasilikti meilėje, o kartu ir vis labiau auginti meilę Jam.

„Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“.

Pasilikti Jo meilėje. Bet ką gi Jėzus nori mums pasakyti šiuo išsireiškimu?

Be abejonės, nori mums pasakyti, kad Jo įsakymų laikymasis yra ženklas, įrodymas, kad esame tikrieji Jo draugai; tai sąlyga, jog ir Jėzus į tai atsilieps ir užtikrins mums savo draugystę. Bet, atrodo, nori pasakyti dar ir kitą dalyką, t.y., kad Jo įsakymų laikymasis kuria mumyse tą meilę, kuri yra tiktai Jėzui būdinga. Perteikia mums tokį mylėjimo būdą, kurį matome visame Jo žemiškajame gyvenime: tai meilė, kuri Jėzų ir Tėvą jungia į viena, o tuo pačiu ragina susitapatinti ir būti viena su visais jo broliais, ypač mažiausiais, silpniausiais, labiausiai atstumtaisiais.

Šioji Jėzaus meilė pagydydavo visas sielos ir kūno žaizdas, dovanodavo ramybę ir džiaugsmą kiekvienai širdžiai, iškildavo virš bet kokio susiskaldymo, atstatydama tarp visų brolybę ir vienybę.

Jei praktiškai gyvensime Jo žodžiu, Jėzus gyvens mumyse ir taip pat ir mus padarys savo meilės įrankiais.

„Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“.

Tad kaip gyvensime šio mėnesio Žodžiu? Turėdami omenyje ir ryžtingai taikydamiesi į Jo siūlomą tikslą: tokį krikščionišką gyvenimą, kuris nepasitenkintų vien tiktai minimaliu, šaltu ir išoriniu įsakymų paisymu, bet juos vykdytų dosniai. Taip elgėsi šventieji. Ir jie yra gyvieji Dievo Žodžiai.

Šį mėnesį paimkime vieną Jo Žodį, vieną įsakymą ir bandykime jį paversti gyvenimu.

Be to, kadangi Jėzaus Naujasis Įsakymas („Mylėkite vienas kitą kaip aš jus mylėjau“ - plg. Jn 15,12) yra visų Jėzaus žodžių širdis, santrauka, gyvenkime juo visu radikalumu.

Chiara Lubich (1994 m. gegužė)

atsisiųsti

paaugliams

jaunėliams

vaikams