Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

Archyvas
2024 05 „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1Jn 4,8)
2024 04 „Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa“ (Apd 4,33).
2024 03 Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią” (Ps 51,12).
2024 02 „Viską darykite su meile“(1 Kor 16,14).
2024 01 „Mylėk Viešpatį, savo Dievą... ir savo artimą, kaip save patį“ (Lk 10, 27).
2023 12 „Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.“ (1 Tes 5, 16–18)
2023 11 „Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai“ (1 Tes 5, 5).
2023 10 „Atiduokite tad, kas Ciesoriaus Ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22,21).
2023 09 „Kasdien tave garbinsiu ir šlovinsiu tavo vardą per amžių amžius“ (Ps 145, 2).
2023 08 „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ (Mt 15, 28)
2023 07 „Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis mokinys – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio.“ (Mt 10, 42)
2023 06 „Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.“ (2Kor 13, 11)
2023 05 „Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.“ (Rom 12, 10)
2023 04 „Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje“ (Kol 3, 2).
2023 03 „Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa.“ (Ef 5, 8–9)
2023 02 „Tu esi ‚Matymo Dievas’“ (Pr 16, 13).
2023 01 „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17).
2022 12 „Pasitikėkite Viešpačiu amžiais, nes Viešpats – amžiais tverianti Uola!“ (Iz 26,4).
2022 11 „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7).
2022 10 „Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią“ (2Tim 1,7).
2022 09 „Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau“ (1Kor 9,19).
2022 08 „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ (Mt 13,21).
2022 07 „O reikia tik vieno“ (Lk 10,42).
2022 06 „Tu mano VIEŠPATS. Tik tu esi visa mano laimė“ (Ps 16,2).
2022 05 „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte“ (Jn 13,34).
2022 04 „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16,15).
2022 03 „... atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ (Mt 6,12).
2022 02 „Ateinančio pas mane aš neatstumsiu“ ( Jn 6, 37).
2022 01 „Rytuose matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti“ (Mt 2, 1-2).
2021 12 „Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45).
2021 11 „Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais.“ (Mt 5, 9).
2021 10 „Žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28).
2021 09 „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas“ (Mk 9, 35).
2021 08 „Kas pasidarys mažas, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje“ (Mat 18, 4)
2021 07 „Nenusimink, dukterie, tavo tikėjimas išgydė tave“ (Mt 9,22).
2021 06 „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią“ (Mt 7,21).
2021 05 ,,Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.“(1 Jn 4, 16).
2021 04 ,,Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę“ ( Jn 10, 11).
2021 03 „Parodyk man savo kelius, Viešpatie, pamokyk mane apie savo takus“ (Ps 25 [24],4).
2021 02 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).
2021 01 „Pasilikite mano meilėje: duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5-9).
2020 12 „Viešpats yra mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis?“ (Ps 27,1).
2020 11 „Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti“ (Mt 5,4).
2020 10 „Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“ (Lk 14,11).
2020 09 „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį“ (Lk 6,38).
2020 08 „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“ (Rom 8, 35).
2020 07 „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mt 12,50).
2020 06 „Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs“ (Mt 10,40).
2020 05 „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau“ (Jn 15,3).
2020 04 „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20,29)
2020 03 „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7,12).
2020 02 „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 7,12).
2020 01 „[...] su mumis elgėsi labai draugiškai“ (Apd 28,2).
2019 12 „Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats“ (Mt 24,42).
2019 11 „Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais“ (Rom 12,15).
2019 10 „Sergėk brangųjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse“ (2 Tim 1,14).
2019 09 „[...] guoskite ir stiprinkite vieni kitus“ (1Tes 5,11).
2019 08 „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34).
2019 07 „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mt 10,8).
2019 06 „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1,8).
2019 05 „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20,21).
2019 04 „Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti“ (Jn 13, 14).
2019 03 „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36).
2019 02 „Siek taikos iš visos širdies“ (Ps 34,15).
2019 01 „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16,20).
2018 12 „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4,4).
2018 11 „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“.
2018 10 „Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje“ (Gal 5, 18).
2018 09 „Su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas“ (Jok 1,21).
2018 08 „Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile“ (Jer 31, 3).
2018 07 „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“ (2 Kor 12,9).
2018 06 „Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt 5,9).
2018 05 „Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“ (Gal 5,22).
2018 04 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą“ (Jn 6, 47).
2018 03 „Parodyk man savo kelius, Viešpatie, mokyk mane savo takų“ (Ps 25,4).
2018 02 „Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio“ (Apr 21,6).
2018 01 „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6).
2017 12 „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38).
2017 11 „Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas“ (Mt 23, 11).
2017 10 „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“ (Fil 2, 5).
2017 09 „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mt 16, 24).
2017 08 Geras kiekvienam yra Viešpats, ir gailestingas visiems savo kūriniams (Ps 145, 9).
2017 07 „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28).
2017 06 „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21).
2017 05 „Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20).
2017 04 „Pasilik su mumis! Jau vakaras arti“ (Lk 24, 29).
2017 03 „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20).
2017 02 „Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia“ (Ez 36, 26).
2017 01 „Išties Kristaus meilė valdo mus“ (plg. 2 Kor 5, 14–20).
2016 12 „Jis ateina jūsų išgelbėti“ (Iz 35, 4).
2016 11 „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13).
2016 10 „Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą, tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos“ (Sir 28, 2).
2016 09 „Viskas yra jūsų! Bet jūs patys – Kristaus, o Kristus – Dievo“ (1 Kor 3, 22–23).
2016 08 „Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (Mt 23, 8).
2016 07 „Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus“ (Ef 4, 32).
2016 06 „Taikiai sugyvenkite tarpusavyje“ (Mk 9, 50).
2016 05 „Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais“ (Apr 21, 3).
2016 04 „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“ (Mt 25, 40).
2016 03 „Pas jus atėjo Dievo karalystė“ (Lk 11, 20).
2016 02 „Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jus“ (Iz 66, 13).
2016 01 „Pašaukti išgarsinti šlovingus Viešpaties darbus“ (plg. 1 Pt 2, 9).
2015 12 „Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ (Mk 1, 3).
2015 11 „Tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21).
2015 10 „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35).
2015 09 „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mk 12, 31).
2015 08 „Gyvenkite meile” (Ef 5, 2).
2015 07 „Būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).
2015 06 „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno“ (Lk 10, 41–42).
2015 05 „Bet Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi“ (Ef 2, 4-5).
2015 04 „Visiems tapau viskuo“ (1 Kor 9, 22).
2015 03 „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mk 8, 34).
2015 02 „Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei“ (Rom 15, 7).
2015 01 „Duok man gerti“ (Jn 4,7).
2014 12 „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“ (Lk 3,11).
2014 11 „Tu esi gyvenimo šaltinis“ (Ps 36,10).
2014 10 „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6,35).
2014 09 „Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei“ (Rm 15,7).
2014 08 „Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą, tuomet, kai melsies, nuodėmės bus tau atleistos“ (Sir 28,2).
2014 07 „...kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,19-20).
2014 06 „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“(Mt 28,20).
2014 05 Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5,20).
2014 04 „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“ (Jn 13,34).
2014 03 „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje“ (Jn 15,10).
2014 02 „Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5,8).
2014 01 Kristus – vienintelis Bažnyčios pamatas (plg. 1 Kor 3,11).
2013 12 „Viešpats tepraturtina jus ir tepripildo meile vienų kitiems ir visiems“ (1Tes 3,12).
2013 11 „Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus“ (Ef 4,32).
2013 10 „Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą” (Rm 13,8).
2013 09 „Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa“ (1Jn 3,18).
2013 08 „Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius“ (Lk 6,32).
2013 07 „Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Gal 5,14).
2013 06 „Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse” (1 Pt 2,20).
2013 05 „Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.
2013 04 „Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus“ (Jok 5, 9).
2013 03 „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“ (Jn 8, 7).
2013 02 „Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius“ (1Jn 3, 14).
2013 01 „Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9,13).
2012 12 „Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais“ (Jn 1,12).
2012 11 „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14,23).
2012 10 „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“ (Lk 5,5).
2012 09 „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius...“
2012 08 „Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje...”
2012 07 „... Kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi“ (Mt 13, 12).
2012 06 „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus“ (Jn 6,27).
2012 05 „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ (Lk 12, 49).
2012 04 „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau“ (Jn 15, 3).
2012 03 „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68)
2012 02 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1,15)
2012 01 „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje“ (Kol. 3,1).
2011 12 "Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!" (Lk 3, 4)
2011 11 „Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“ (Mt 25,13).
2011 10 „Sek paskui mane!“ (Mt 9,9)
2011 09 „Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado“ (Lk 15,32).
2011 08 „Štai ateinu vykdyti tavo valios“ (Žyd 10,9).
2011 07 „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas” (Mt 26,41).
2011 06 „Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula“.
2011 05 „Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22,37).
2011 04 „Tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu“ (Mk 14,37).
2011 03 „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei” (Lk 1,38).
2011 02 „Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai“ (Rom 8,14).
2011 01 „Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra.“ (Apd 4, 32).
2010 12 „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37).
2010 11 „Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5,8).
Ankstesnių metų