Array

Tegul visi bus viena (Jn 17, 21)
Dėl šių žodžių esame gimę,
dėl vienybės,
kad neštume ją į pasaulį.
Chiara Lubich.

ŠRIFTO DYDIS  aA aA 

„Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip.”
(Mk 4 26-27)

2021 09 „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas“ (Mk 9, 35).

„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas“ (Mk 9, 35).

Su Jėzumi keliaudami į Kafernaumą mokiniai tarp savęs gyvai diskutuoja. Kai Jėzus jų paklausia, apie ką, šie neturi drąsos į klausimą atsakyti. Jiems gėda prisipažinti, kad iš tiesų norėjo nustatyti, kuris iš jų yra pats didžiausias.

Jėzus ne kartą buvo jiems kalbėjęs apie ateityje įvyksiančią mįslingą savo kančios patirtį, tačiau tiek Petrui, tiek ir kitiems apaštalams ši tema buvo pernelyg sudėtinga, jog suprastų ir priimtų. Tiesą pasakius, tik po Jėzaus mirties ir prisikėlimo apaštalai suvokė, kas iš tiesų Jėzus yra – Dievo Sūnus, atidavęs savo gyvybę iš meilės.

Visa tai matydamas ir trokšdamas padėti apaštalams būti tikrais Jo mokiniais, Jėzus prisėda, sukviečia juos aplink save ir atskleidžia tikrąjį evangelinės viršenybės principą:

„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas.“

Nepaisant apaštalų silpnumo ir baimių, Jėzus pasitiki jais ir kviečia sekti paskui save, kad drauge vykdytų Jo misiją – visiems tarnauti. Štai ištrauka iš apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams: Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. (Fil 2, 3-5) Tarnauti, tačiau ne kaip vergui, kuris yra priverčiamas atlikti savo darbą, bet kaip laisvam asmeniui, kuris geranoriškai siūlo savo gebėjimus ir stipriąsias puses, atlieka savo darbą ne grupės ar dalies žmonių naudai, bet visiems tiems, kuriems reikalinga jo pagalba. Tokia tarnystė atliekama nedarant išimčių ir be išankstinio nusistatymo.

Šiandien tai yra paskatinimas ir mums atverti savo protą ir širdį, kad atpažintume ir imtume rūpintis kitų poreikiais. Tai paskatinimas būti aktyviems, kurti autentiškus žmogiškuosius santykius, kad mūsų talentai taptų vaisingi bendruomenės naudai, paskatinimas kasdien pradėti iš naujo nepaisant pasitaikančių nesėkmių. Tai kvietimas užimti paskutiniąją vietą, kad tokiu būdu įkvėptume ir kitus kurti vienintelę galimą ateitį, paremtą visuotine brolybe.

„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas.“

Chiara Lubich, komentuodama šiuos Jėzaus žodžius, pasiūlė būdą, kaip juos konkrečiai pritaikyti gyvenime: „Drauge su Jėzumi pasirinkime paskutiniąją vietą nesuskaičiuojamoje daugybėje kasdienio gyvenimo situacijų. Mums patikėta kokia nors svarbi užduotis? Nesijauskime esantys kažkuo ypatingi, nesuteikime erdvės išdidumui ir puikybei. Prisiminkime, kad pats svarbiausias dalykas yra mylėti artimąjį. Panaudokime naują situaciją tam, kad galėtume geriau tarnauti artimui, nepamirškime rūpintis ir, atrodytų, mažais dalykais: asmeniniais santykiais, paprastomis kasdienybės pareigomis, pagalba tėvams, taika ir darna šeimoje, vaikų auklėjimu. Kad ir kaip ten bebūtų, prisiminkime, kad būti krikščionimis reiškia mylėti – ir mylėti, visų pirma, pačius mažiausius. Jei taip gyvensime, mūsų gyvenimas bus nepaliaujamas Dievo Karalystės žemėje kūrimas. Tuomet mums galios Jėzaus pažadas pridėti mums visa kita: sveikatą, gėrybes, visko apstybę, pridėti tam, kad pasidalintume su kitais ir taptume Dievo Apvaizdos rankomis daugeliui.“

„Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas.“

Bendrų mūsų namų apsauga – tai šiuolaikiška tarnystės forma, skirta bendrajam gėriui kurti. Šia tarnyste galime pasidalinti su daugeliu pasaulio žmonių. Jau daugelį metų tai yra svarbi krikščioniškojo liudijimo tema. Prisiminkime, jau šiemet, prisijungiant vis daugiau bažnyčių, rugsėjo mėnuo yra skiriamas švęsti Kūrinijos Laiką, kuris baigsis spalio 4 dieną Pasauline maldos už rūpinimąsi kūrinija švente.

Vienai iš šių progų Taizè bendruomenė pasiūlė tokią maldą: „Meilės Dieve, mums esant Tavo akivaizdoje, suteik mums gebėjimą suvokti begalinį grožį viso to, ką Tu sukūrei, grožį visko, kas išeina iš Tavęs, iš Tavo nesibaigiančio gailestingumo. Padidink mūsų dėmesį kitiems ir visai kūrinijai. Mokyk mus atrasti viso ko vertę ir leisk žmonijos šeimai nešti taiką.“

Letizia Magri

atsisiųsti

vaikams